Obchodné podmienky

+reklamačný poriadok, možnosti odstúpenia od zmluvy, riešenie sporov on-line RSO, vyhlásenie- súhlas so službami, formulár na odstúpenie od zmluvy, ochrane osobných údajov).

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU :

Názov spoločnosti: RM ADAM,s.r.o

Ulica a číslo: Barbušová 453/1    

Mesto a PSČ: 052 01, Spišské Tomášovce,.... zapísaná v živnostenskom registri č.:860-30665

IČO: 55153160   DIČ: 2121881454        nie som platca DPH

Orgán dozoru: SOI   Košice 1   Vrátna 3   043 79  Odbor výkonu dozoru: tel.č. 055/622 0781                                    
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1) KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti v dĺžke záručnej doby daného výrobku alebo služby resp. do úplného zaplatenia tovaru.

Výsledná kúpna cena tovaru a možná cena dopravy Vám bude potvrdená a spresnená po doplnení objednávkového formulára na technické detaily, doplatky atď a doručená na firemný email. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby, poplatky sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia len do vypredania zásob.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje znalosť, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že kupujúci má právo na výrobky a služby v dobrej- bežnej kvality (je to taká kvalita ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastnosti výrobku , ktoré podmieňujú jeho používanie a spĺňajú očakávania spotrebiteľa priemerného výrobku), že kupujúci má právo na informácie ako sú reklamačný poriadok, záručné podmienky, návod na montáž, právami kupujúceho, odstúpenie od zmluvy, náhradu škody, vyhlásenie- súhlas so službami, na možnosť podávanie podnetov, možnosť odstúpenia od zmluvy ako aj riešením sporov on-line RSO v platnom znení ku dňu vzniku objednávky a kupujúci je dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený, súhlasí s nimi a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti ADAM s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.adam.sk/gdpr-informacna-povinnost.

Zmluvné strany sa dohodli , že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, resp. názov firmy, IČO, DIČ, adresu, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva výslovný súhlas na spracovanie týchto osobných údajov firme ADAM-Miloš Janečko a kuriérskej/prepravnej službe za účelom splnenia jeho povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru , realizovanie marketingových aktivít, informácií o ponukách. 

 2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY,

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily, parametre atď. objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku tovaru však možno ešte zrušiť pred jej expedíciou obojstranne e-mailovou formou, ale nie tovar, služby vyrábané na mieru- zákazku, objednávku s už zaplatenou zálohou, na už vykonávanú službu- montáž s dohodnutým termínom a so súhlasom kupujúceho. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, pred vykonaním služieb a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov alebo storno poplatok. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

STORNO OBJEDNÁVKY, tovaru, služieb, sankcie

Ak urobíte storno objednávku do 12 hodín od zaplatenia zálohy za objednaný tovar, považujeme objednávku za zrušenú. Peniaze Vám ihneď pošleme späť.

Storno môžete vykonať e-mailom cez formulár na odstúpenie od zmluvy. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky resp. číslo účtu.

V prípade zrušenia/nedodržania podmienok objednávky, dopravy, obchodných podmienok, reklamačných podmienok ako je napr. za opravy-údržby-montáže na už začaté služby, neprevzatie diela-tovaru, nezaplatenia kúpnej alebo dohodnutej ceny účtujeme storno poplatok 120€ + všetky náklady , ktoré boli potrebné vykonať s uvedenými službami, podmienkami. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

2) CENA, DRUH DOPRAVY:

   PODMIENKY, ODSTÚPENIE, KONTROLA TOVARU:

TOVAR DORUČOVANÝ : Verejný prepravca: GEIS alebo    Preprava vlastná :      vozidlom firmy Adam

CENA DOHODOU: závisí na druhu tovaru, počte, rozmeroch atď. Budete o nej vopred informovaný počas, alebo bezodkladne po objednávke resp. nezáväznej objednávke. V prípade akcia doprava zdarma sa rozumie doprava po celom Slovensku zdarma resp. zahrnutá v cene. 

Doprava znamená dovoz, odvoz tovaru k dverám hlavného vchodu bytovky, rodinného domu resp. k časti domu -oplotenia, ulice najbližšej k nehnuteľnosti kupujúceho, kde je možnosť bez problémového prístupu s veľkým nákladným autom (do 15t)po spevnenej ceste a ľahkého vyloženia tovaru. V cene dopravy nie je vykládka na poschodie, alebo odnos tovaru k zákazníkovi z dôvodu zlej prístupovej alebo nespevnenej cesty k nehnuteľnosti zákazníkovi a pod.. Nutné vopred upozorniť predajcu na možné problémy s vydajom a dovozom tovaru kupujúcemu. Nedodržaním upozornenia alebo podmienok dopravy , môže predávajúci odmietnuť dovoz- vykládku tovaru a požadovať od kupujúceho dodatočné náklady na opätovný dovoz alebo žiadať sankciu vo výške 120€.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra ( skontrolovať najmä prípadne poškodenia vonkajšieho obalu- balenia) a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade , že dodaný tovar obal je poškodený alebo nekompletný vinou dopravcu - prepravnou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby/ prepravcu. Takýto stav je nutné zaznačiť do dokladu o prevzatí tovaru alebo na reklamačnom dokumente predloženým prepravcom. Odporúčame vykonať čo najviac fotografie mobilom dodaného tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. Kupujúci vykoná po prevzatí tovaru do 24 hodín (najlepšie ihneď) opätovnú dôslednú kontrolu prevzatého tovaru. V prípade výskytu nejakej vady, nekompletnosti tovaru a pod. ihneď kontaktujte predajcu.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenou kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Upozornenie: Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar viac ako dva krát a nebude akceptovať ani ďalší nový termín doručenia alebo novým miestom(adresa) doručenia bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Firma ADAM-Miloš Janečko si týmto nekonaním môže uplatniť sankciu za nedodržanie obchodných podmienok alebo nereagovaním kupujúceho vôbec na žiadne výzvy. Firma ADAM si vyhradzuje právo od kupujúceho, pokiaľ neprevezme tovar o viac ako štyri mesiace od zhotovenia objednávky a to tak , že si môže uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody alebo môže s objednávkou voľne nakladať.

V prípade, že kupujúci neprevezme 2 x tovar a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť dodatočné náklady opätovného doručenia tovaru a až po uhradení mu bude tovar odoslaný.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.  

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Reklamácia bude riešená podľa reklamačného poriadku SR. 

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v elektrickom obchode (e shope), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením, najlepšie písomne alebo emailom a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí alebo cez formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v obchodných podmienkach, webe v časti informácie alebo sme Vám ho zaslali. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. 

Dôsledok odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najme kúpnu cenu, cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar odoslaný cez prepravné spoločnosti odporúčame poistiť a označiť príslušnými symbolmi ako je pozor sklo. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Toto právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní pri objednávke na diaľku neplatí pre odberateľov (fyzické/právnické osoby, podnikatelia) ktorý nespĺňajú definíciu spotrebiteľa. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, predávajúci započítava svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu, opotrebenie a pod). Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady , ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy resp. doručenia vráteného tovaru.                                                                                                                     Upozornenie:

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate VY !                                                                                            Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte Vy tzn. za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť zašlite na adresu:

ADAM

Letná 55   Spišská Nová Ves 05201   č.telefónu: 053 4410 412

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke - hlavne čo sa týka ochrany tovaru pred poškodením pri preprave. (streč fólia nie je ochranný obal) K tovaru priložte doklad o kúpe. O ďalšom postupe vás budeme informovať telefonicky alebo emailom.

 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

-na poskytovanie Služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil , že bol riadne poučený o tom , že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
-na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
-na objednávku výlučne na žiadosť kupujúceho resp. na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, vyrobeného tovaru na zákazku- na mieru alebo pre jeho osobu, 
-vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, montáže o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho  

7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na predajni ADAM alebo na zvolenej adrese kupujúceho pred jeho nehnuteľnosť. Termín doručenia je informatívny a o presnom dátume doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný predajcom o vydaní tovaru prepravnej spoločnosti a následne prepravca kupujúcemu. Dodacia lehota tovaru ktorý je na sklade je od troch do pätnásť pracovných dní. Dodacia lehota tovaru na objednávku- zákazku je od zaplatenia zálohy alebo celej platby tri až sedem týždňov, vo výnimočných prípadoch ako sú celozávodné dovolenky, Vianoce, nepredvídateľné okolnosti ako sú živelné pohromy a pod. až na osem až desať týždňov. Dodacia lehota tovaru aj s montážou po dohode resp. podľa kapacitných možnosti predávajúceho.

Doručením zásielky sa rozumie prebratie tovaru kupujúcim alebo jeho oprávneným zástupcom vypísaním mena a priezviska oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na dodacom liste a to prepravnej spoločnosti. Kupujúci v prípade neprítomnosti pri doručení tovaru dáva plnú moc na jeho prevzatie oprávnenej osobe, ktorá bude v deň dodávky na určenej adrese, Táto osoba bude informovaná od kupujúceho o všetkých obchodných podmienkach medzi kupujúcim a predávajúcim 

   

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Prepravné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8) SPÔSOBY ÚHRADY, poplatky

Platba prevodom a to vopred alebo platba zálohou - preddavok - pri výbere týchto možnosti Vám odošleme zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať, objednávať po pripísaní platby na bankový účet. Pri platbe zálohy je nutné vopred uhradiť minimálne 30% z celkovej sumy alebo dohodou.                             Zvyšok platby/doplatok alebo celej sumy je možné uhradiť štyrmi spôsobmi:                                                                                      

 1. a) na predajni v hotovosti  :     bez poplatkov                                                                                                                                                              b) v hotovosti pri prebratí tovaru firemným rozvozom alebo dodaním tovaru cez montážnu firmu ADAM:                                                                                     bez poplatkov                                                                                                                                                                                            c) prevodom na bankový účet firmy ADAM:  bez poplatkov                                                                                                                              (nutné uhradiť pred dodávkou tovaru (prevod trvá 2-3 pracovné dni) o termíne odoslania tovaru Vás budeme vopred informovať)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    d) u prepravcu na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou s poplatkom 9€.

UPOZORNENIE: Pri platbách hotovostných/dobierka/platobná karta účtujeme poplatok za služby spojené s týmito úkonmi v sume 9 €

Zaslaním objednávky kupujúci dáva výslovný súhlas predávajúcemu na možnosť žiadať od kupujúceho úhradu dodatočných poplatkov súvisiacich s odoslaním zásielky v sume 9€. (tzn. manipulačný poplatok, poštovné, poplatok za platobné služby ako je dobierka, platobná karta pod.)                                                                                      Odoslaný zálohový list k objednávke je nutné do piatich pracovných dní uhradiť. Pokiaľ nebude táto suma pripísaná na účet predávajúceho bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.

9,

Vyhlásenie :     súhlas s montážou, opravou alebo servisom

Poučenie:

V zmysle platnej legislatívy má odberateľ právo odstúpiť od zmluvy vykonanej na diaľku ako elektronický obchod- cez eshop do 14 dní od prevzatia tovaru.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE :

-na poskytovanie Služieb ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil , že bol riadne poučený o tom , že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby- montáže a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

Týmto ja spotrebiteľ potvrdením, súhlasom s obchodnými podmienkami dávam výslovný súhlas na vykonanie potrebných služieb a vyhlasujem že som bol riadne poučený o možnosti stratiť právo odstúpenia od zmluvy - možnosti vrátenia služby .

 

10,

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je firma Miloš Janečko-ADAM Spišské Vlachy Hviezdoslavová 13 05361, zapísaná v živnostenskom registri :810-8458 vedenom na Okresnom úrade Sp.N.Ves.
 3. „Kupujúci“ je:
  1. spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
  2. odberateľ(fyzická a/alebo právnická osoba – podnikatelia): berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

     4.   Kupujúci prijíma platnosť obchodných, záručných a reklamačných podmienok dňom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho v znení platnom a zverejnenom na webovej stránke www.adam-podlahy-dvere.sk (obchodné podmienky) a kamenných predajniach firmy ADAM.

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II

Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamáciu kupujúci uplatňuje osobne na ktorejkoľvek predajni (výdajnom mieste), prípadne poštou na adrese: ADAM - Reklamačné oddelenie, Spišská Nová Ves Letná 55   05201  č.t.053 4410 412 emailom na adrese reklamacieadam@gmail.com s podrobným popisom vady a fotodokumentáciou.

Spoločne s tovarom je potrebné doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúru a záručný list)

Ak je v záručnom liste uvedená určená osoba k vykonaniu opravy, ktorá je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, môže uplatniť právo na opravu u určenej osoby.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok alebo pokladničný blok s faktúrou- podľa toho čo mu bolo vydané). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Záručné podmienky výrobcu objednaného tovaru sú súčasťou tovaru alebo sú vypísané na zálohovom liste, faktúre objednaného výrobku.

Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

 • spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,resp. sú vyňaté zo záručných podmienok výrobcom
 • reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nedodržaním záručných podmienok alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
 • spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
 • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho časť, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, výrobný štítok
 • ak bol mechanický poškodený , poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemický agresívnemu prostrediu, vystavený vlhkému prostrediu
 • ak bol poškodený živelnou pohromou, elektrickým prúdom alebo tým, že kupujúci používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a záručnými podmienkami
 • ak na tovare boli použité neoriginálne diely , ak tovar bol nadmerne zaťažovaný alebo             neodborne obsluhovaný, ak montáž nevykonala odborne spôsobilá osoba
 • na spotrebný tovar ako je tesnenie, tmelenie okolo skla, cylindrická vložka -základná a pod. ,
 • na záruky vyňaté z reklamácie konkrétneho výrobku dané výrobcom.
 • kde neboli dodržané obchodné podmienky

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia
uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Dĺžka záručnej doby pre spotrebiteľa sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Pre odberateľov na IČO (fyzické a právnické osoby- podnikatelia s ŽL ) 6 mesiacov na dvere, laminátové a vynilové podlahy. Na použitý tovar zo vzoriek predajne, regálu, e-shopu( vrátený tovar) a pod. je záručná doba 12 mesiacov. Na vady Tovaru označené ako II trieda sa nevzťahuje záruka a je predmetom zľavy, ostatné časti výrobku je záručná doba 24 mesiacov. Pri stavebných opravách a úpravách 18 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci môže vydávať záručné listy na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil výrobca z dôvodu relevantného posúdenia reklamácie v prípade vád na výrobku ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pre uplatnenie kvality na posúdenie výrobku.

 

 • Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácimá záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

 

 • aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne - môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),

 

 • aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. pri predĺženej záruke vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

 

 • po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota ( 1 mesiac od doručenia),

 

 • v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

 

 • v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

 

 • v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí suma, za ktorú sa vec predala,

 

 • poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

 

Článok V

Práva a povinnosti spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných
vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
vád, má spotrebiteľ právo:

 • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve
predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má
tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na
výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny na základe dohody s kupujúcim.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu , inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi a poistiť ho.

 

Článok VI

Reklamácia použitého a vadného tovaru, vzorky

Pri predaji použitých alebo vadných vecí resp. vzorky, musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý najlepšie označením II trieda. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená na cenovke alebo obale veci, resp. v technickom liste pri výrobku, záručnom liste alebo vopred v objednávke. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bez vadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

11, Alternatívne riešenie sporov

Vážená zákazník

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Kedy môžem uplatniť alternatívne riešenie sporov:

 1. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

                                                     http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm       resp.

                            http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

alebo subjektom alternatívneho riešenia sporov je tiež Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk, tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

12. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Reklamačné oddelenie

ADAM - Reklamačné oddelenie
Letná 55
Spišská Nová Ves 05201, číslo telefónu: 053 4410 412 E-mail: reklamacieadam68@gmail.com

13,   Záruka

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru pre spotrebiteľa [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci odberateľ podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba je 12 mesiacov resp. riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Na použitý tovar zo vzoriek predajne, regálu a pod. je záručná doba 12 mesiacov. Na vady Tovaru označené ako II trieda sa nevzťahuje záruka a je predmetom zľavy, ostatné časti výrobku je záručná doba 24 mesiacov. Pri stavebných opravách a úpravách 18 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
 • V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).
 • Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

Faktúru daňový doklad za objednaný tovar dostanete spolu s tovarom, miesto uloženia bude vyznačené FA.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2023 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.